Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van Kennisdelen.

Indien je nog vragen mocht hebben over de algemene voorwaarden van Kennisdelen samenvattingen, dan kun je contact met ons opnemen.

 

 

1 Definities
Gebruiksvoorwaarden: De voorwaarden van kennisdelen zoals in dit document beschreven.
Kennisdelen: De aanbieder van de website, gevestigd te Emmen. Kamer van koophandel nummer: 64382192, BTW nummer: NL855643249B01.
Intellectuele Eigendomsrechten: Alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkenrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties.
Gebruiker: De natuurlijke persoon of rechtspersoon waarmee Kennisdelen een overeenkomst aangaat.
Verkoper: Een gebruiker die documenten te koop aanbiedt (gratis of betaald).
Koper: Een gebruiker die documenten download (gratis of betaald)
Studiemateriaal: alle informatie die door jou of andere gebruikers van het Platform op het Platform, al dan niet tegen betaling, wordt aangeboden.
Transactiekosten: de kosten die Kennisdelen maakt ten aanzien van de het verzorgen van de transacties en het kunnen aanbieden van het Platform. De hoogte van deze transactiekosten wordt op het Platform aangegeven en kan van tijd tot tijd door Kennisdelen worden aangepast.
Referral: Een verkoper die niet eerder geregistreerd is bij Kennisdelen en die zich registreert door het gebruik van de unieke link van een bestaande verkoper of koper.
Referral bonus: inkomsten gegenereerd door geregistreerde kopers of verkopers die referrals werven

2 Toepasselijkheid
2.1 De gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op iedereen die gebruik maakt van Kennisdelen.
2.2
Voor elk gebruik van de website wordt je gevraagd de voorwaarden te lezen en te accepteren. Zonder acceptatie kan er geen gebruik worden gemaakt van de website en de dienstverlening van Kennisdelen.
2.3 Je staat er jegens Kennisdelen voor in dat je handelt in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden. Daarnaast sta je er jegens Kennisdelen voor in dat je te allen tijde de verplichtingen uit hoofde van deze gebruiksvoorwaarden zult nakomen en dat jij je zult houden aan alle wetten en regelgeving die van toepassing zijn op het gebruik van de Website en de dienstverlening van Kennisdelen.org.
2.4 Kennisdelen is te allen tijde gerechtigd deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen. De meest actuele voorwaarden vindt u op de website. De gebruiker wordt te allen tijde op de hoogte gesteld van wijzigingen. Indien je het gebruik van Kennisdelen voortzet na wijziging of aanvulling van deze gebruiksvoorwaarden, accepteer je daarmee de gewijzigde of aangevulde gebruiksvoorwaarden onherroepelijk.

3 Account en profiel
3.1 Om documenten te verkopen bij Kennisdelen, open je een account zoals beschreven staat op de website. Kennisdelen kan naar eigen inzicht besluiten een verkoper of koper geen account te verstrekken of deze te beëindigen.
3.2 Bij de aanmaak van een account, sta je er jegens Kennisdelen voor in dat je alle benodigde account gegevens compleet, naar waarheid en juist invult. Je stemt met de aanmaak van een account ermee in dat Kennisdelen jouw gegevens opslaat en gebruikt in verband met het beheer van de website. Raadpleeg hiervoor ons Privacy beleid.
3.3 Indien je jonger bent dan zestien (16) jaar, heb je toestemming nodig van je ouder(s) of voogd om een account te mogen aanmaken. Door deze gebruiksvoorwaarden te accepteren, verklaar je dat je ten minste 16 jaar oud bent of dat je toestemming hebt gekregen van je ouder(s) of voogd een account te openen.
3.4 Na de aanmaak van een account blijf je zelf verantwoordelijk voor de juistheid en compleetheid van de verstrekte gegevens. Kennisdelen stelt zich niet verantwoordelijk voor eventueel gebreken veroorzaakt door onjuiste of incomplete gegevens van de gebruiker.
3.5 Je mag geen account openen op naam van een ander persoon, tenzij deze persoon je daar toestemming voor heeft gegeven.
3.6 Je bent zelf verantwoordelijk voor de geheimhouding van je account wachtwoord en je zult anderen geen toegang verlenen tot Kennisdelen met behulp van jouw account. Je bent zelf aansprakelijk voor alles wat er gebeurt doordat anderen jouw account gebruiken, met of zonder jouw toestemming. Maak je geen actief gebruik van je account dan ben je verplicht om deze te beëindigen.
3.7 Kennisdelen behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging aanmeldingsvereisten en webcontent te wijzigen, zonder op enigerlei manier schadeplichtig te zijn naar de koper of verkoper.
3.8 Door de aanmaak van een account verleen je aan Kennisdelen een kosteloze, onbezwaarde, wereldwijde, sublicentieerbare, niet-exclusieve licentie om gegevens uit je profiel openbaar te maken.
3.9 Je lidmaatschap mag je op ieder gewenst moment beëindigen. Na beëindiging zijn de door de verkoper geüploade documenten niet meer zichtbaar op de website. Je gegevens en gerealiseerde verkooptransacties worden tenminste 7 jaren bewaard om te kunnen voldoen aan de administratieplicht van de Nederlandse belastingdienst.

4 Intellectueel eigendomsrecht
4.1 De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website, de service en de informatie die Kennisdelen aanbiedt berusten bij Kennisdelen en/of haar licentiegevers.
4.2 Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze gebruiksvoorwaarden, verleent Kennisdelen je een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet-overdraagbaar recht om bestanden en gegevens, die door de website ter beschikking worden gesteld, te bekijken. Het is niet toegestaan bestanden en gegevens te kopiëren, te verspreiden, openbaar te maken of op enig andere manier te gebruiken dan vermeld in deze gebruiksvoorwaarden, tenzij Kennisdelen daar nadrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. Dit geldt niet voor bestanden en gegevens die u zelf in de website hebt ingevoerd.
4.3 Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot Intellectuele Eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.
4.4 Niets in deze Gebruiksvoorwaarden is bedoeld om enige Intellectuele Eigendomsrechten aan jou over te dragen. Je zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de Intellectuele Eigendomsrechten van Kennisdelen zoals het registeren van domeinnamen, merken of GoogleAdwords die lijken op of identiek zijn aan enig object waarop Kennisdelen Intellectuele Eigendomsrechten heeft.
4.5 Het is tevens niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Kennisdelen substantiële delen van het Platform op te vragen of te hergebruiken of om herhaald en systematisch niet-substantiële delen van het Platform op te vragen of te hergebruiken zoals bedoeld in de Databankenwet.

5 Aansprakelijkheid
5.1 Kennisdelen is niet aansprakelijkheid voor enige schade aan de zijde van de gebruiker of derden, die opgelopen is door gebruik te maken van de diensten van Kennisdelen, tenzij anders in deze gebruiksvoorwaarden vermeld.
5.2 Kennisdelen is in ieder geval nooit aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen zuivere vermogensschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de dienst die Kennisdelen verricht en/of uw gebruik van de website.
5.3 Kennisdelen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door derden die al dan niet gebruik maken van de diensten van Kennisdelen.
5.4 Gebruiker vrijwaart Kennisdelen voor alle aanspraken van derden die verband houden met het gebruik van de dienst door de gebruiker en/of onvoldoende naleving door gebruiker van enige verplichting jegens Kennisdelen, al dan niet voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden.
5.5 Deze aansprakelijkheidsbeperking beoogt echter niet de aansprakelijkheid van Kennisdelen voor opzet en/of bewuste roekeloosheid van Kennisdelen (“eigen handelen”) zelf en/of het bestuur van Kennisdelen uit te sluiten.

6 Tarieven en betalingen
6.1 Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. De BTW wordt berekend over de verkoopcommissie (artikel 6.4)
6.2 Een account aanmaken bij Kennisdelen is kosteloos.
6.3 vervallen.
6.4 De koper betaalt de verkoper 70% van de verkoopprijs. 30% van de verkoopprijs betreft de verkoopcommissie en betreft de omzet van Kennisdelen.
6.5 Kennisdelen fungeert enkel en alleen als aanbieder van de dienst en maakt geen deel uit van de overeenkomst die wordt gesloten tussen verkoper en koper.
6.6 Betalingen vinden plaats zoals aangegeven op de website. Het is niet mogelijk en toegestaan betalingen op een andere manier te laten verlopen. De betaling dient te gebeuren op het moment dat je een overeenkomst aangaat.
6.7 De gegevens van Kennisdelen met betrekking tot de hoogte van de uitbetalingen aan verkopers zijn leidend, tenzij de verkoper haar gelijk kan aantonen.
6.8 Kennisdelen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent verkeerd aangeschafte documenten. Het is niet mogelijk documenten te ruilen of te annuleren.
6.9 Kennisdelen behoudt zich het recht voor om tarieven van de dienst te wijzigen. Kennisdelen dient hier de gebruiker uiterlijk één maand van tevoren een aankondiging per e-mail over te versturen.

Niet goed geld terug garantie:
6.10 Vervallen
6.11 Indien het gedownloade document van onvoldoende kwaliteit is en de op de website getoonde eerste pagina’s van het document afwijken van de daarop volgende documenten kan een koper tot 7 kalenderdagen na het moment van downloaden aanspraak maken op de ‘niet goed geld terug garantie’.
6.12 vervallen
6.13 De koper van het document dient door middel van het contactformulier op de website concrete argumentatie te verstrekken waaruit blijkt dat het document van onvoldoende kwaliteit is. De koper dient deze argumentatie en zijn beoordeling door middel van het plaatsen van een review op de website openbaar te maken. Kennisdelen zal de argumentatie inhoudelijk toetsen.
6.14 vervallen
6.15 De argumentatie van een document van onvoldoende kwaliteit mag niet overeenkomen met reeds openbaar gemaakte reviews op het moment van het downloaden van het document. Indien de koper argumentatie gebruikt die reeds openbaar was en dit bij de eerste melding aan Kennisdelen meldt, vervalt het recht ‘niet goed geld terug garantie’ voor de koper.

Uitbetaling:
6.16a Uitbetaling van inkomsten vinden plaats met een minimum van € 5,-.

6.16b Vanaf de derde uitbetaling van minder dan € 25,- per kalenderjaar worden er € 1,- transactiekosten gerekend.
6.17 Kennisdelen kan de geregistreerde verkopers verzoeken een geldig legitimatiebewijs te verstrekken. Het is toegestaan om een kopie van het legitimatiebewijs te waarmerken en de laatste 4 cijfers van het burgerservicenummer onleesbaar te maken.
6.18 Er is geen verplichting om een geldig legitimatiebewijs te tonen, echter is Kennisdelen dan gerechtigd om de inkomsten te laten vervallen.

 

7 Privacy
7.1 Tijdens het gebruik maken van de dienst, zul je (persoons)gegevens aan Kennisdelen verstrekken. Deze (persoons)gegevens zullen conform het Privacy beleid van Kennisdelen en de toepasselijke wet- en regelgeving worden opgeslagen en verwerkt.

8 Uploaden
8.1 Via de website kun je Studiemateriaal uploaden. Dit Studiemateriaal kan vervolgens door andere gebruikers, al dan niet tegen betaling, worden gedownload. In je Profiel wordt aangegeven welk Studiemateriaal je, gratis of tegen betaling, op de website aanbiedt. In je Profiel wordt tevens bijgehouden welke inkomsten je hebt gegenereerd.
8.2 De wijze waarop en het format waarin je het Studiemateriaal kunt uploaden naar het Platform staat op het Platform vermeld. Jij bent degene die bepaalt welk Studiemateriaal wordt geüpload en op welke wijze je dit beheert. Kennisdelen heeft hier geen enkel invloed op of zeggenschap over.
8.3 Je staat er jegens Kennisdelen voor in dat je volledig rechthebbende bent ten aanzien van de bestanden die je upload. Je vrijwaart Kennisdelen en al aan haar gelieerde personen voor alle aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de bewering dat enig document inbreuk maakt op het (intellectueel eigendoms) recht van derden. Alle door Kennisdelen gemaakte kosten en geleden schade door dergelijke aanspraken zullen door jou worden vergoed.
8.4 Wanneer je bestanden uploadt, sta je ervoor in dat:
– Het studiemateriaal in het juiste format en goed leesbaar wordt geüpload.
– Je volledig rechthebbende bent ten aanzien van het Studiemateriaal en dat je gerechtigd en bevoegd bent om het naar de website te uploaden en aan derden aan te bieden;
– Bestanden die je ter beschikking stelt niet in strijd zijn met wet- of regelgeving danwel (Intellectuele Eigendoms) rechten van derden en/of onrechtmatig is jegens derden of Kennisdelen.
– De Intellectuele Eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht, op het Studiemateriaal bij jou berusten, althans dat je aantoonbare toestemming hebt van degene bij wie de Intellectuele Eigendomsrechte berusten om het Studiemateriaal te uploaden naar het Platform en aan andere gebruikers aan te bieden;
Kennisdelen niet verplicht zal zijn om enige betaling te verrichten van welke aard dan ook aan wie dan ook in verband met het onrechtmatig uploaden van één of meerdere bestanden.
– Je bij uitsluitsel verantwoordelijk wordt gehouden voor alle licenties en betalingsverplichtingen jegens enige derde partij in verband met het uploaden en gebruik van documenten.
– Je geen virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur die geautomatiseerd werk of gegevens kunnen beschadigen, in contact brengt met de website.
8.5 Kennisdelen bemoeit zich niet met de correctheid van de inhoud van documenten. Kennisdelen toetst de documenten niet of deze in overeenstemming zijn met de geldende wet- en regelgeving danwel niet voldoen aan de (Intellectuele Eigendoms) rechten. Kennisdelen accepteert daarom ook geen enkele aansprakelijk voor documenten die gebruikers uploaden naar de website.
8.6 Je vrijwaart Kennisdelen en alle gelieerde personen voor alle aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de bewering dat het Studiemateriaal inbreuk maakt op enig geldend (Intellectueel Eigendoms) recht van derden of anderszins onrechtmatig is jegens derden en voor alle aanspraken die voortvloeien uit jouw handelen in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden. Alle door Kennisdelen gemaakte kosten en geleden schade op enige wijze verband houdende met dergelijke aanspraken zullen door jou worden vergoed.
8.7 Je erkent en stemt er mee in dat je door het uploaden van het document naar de website, aan Kennisdelen automatisch een kosteloze, onbezwaarde, wereldwijde, sublicentieerbare, niet-exclusieve licentie verleent om bestanden in het kader van het aanbieden op de website te verveelvoudigen en openbaar te maken.

9 Downloaden documenten
9.1 Het is mogelijk documenten voor de vastgestelde prijs te downloaden via de website.
9.2 De koper ontvangt het aangekochte document op het door de koper aangegeven e-mail adres. Daarnaast kan de koper het document downloaden na de betaling.
9.3 Documenten die door geregistreerde kopers worden gedownload , blijven voor dat account toegankelijk zolang het account en document op Kennisdelen staat. Indien het document door de schrijver wordt verwijderd, kan de koper geen aanspraak meer maken op het reeds gedownloade document.

10 Slotbepaling
10.1 Op deze gebruiksvoorwaarden en het gebruik van de service en de website is Nederlands recht van toepassing.
10.2 Wanneer Kennisdelen wordt overgenomen, fuseert of op andere wijze zich ontwikkelt tot een andere rechtspersoon, dan gaan alle rechten en verplichtingen die tussen gebruikers en Kennisdelen bestaan over op deze andere rechtspersoon.
10.3 Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit enige overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst gestalte wordt gegeven.
10.4 Deze gebruiksvoorwaarden bevatten alle afspraken die tussen partijen zijn gemaakt. Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht, tenzij deze schriftelijk zijn bevestig.

11 Beëindiging
11.1 De gebruiker heeft het recht op ieder gewenst moment zijn lidmaatschap bij Kennisdelen te beëindigen.
11.2 Kennisdelen behoudt het recht accounts te blokkeren en te verwijderen indien je handelt in strijd met deze voorwaarden.
11.3 Indien je na beëindiging van je lidmaatschap nog geld (minimaal 5 euro) in je account hebt staan, dan zal Kennisdelen er zorg voor dragen dat dit alsnog wordt uitbetaald. Indien je account door Kennisdelen is verwijderd op basis van punt 11.2, dan zal je tegoed worden uitbetaald minus de eventueel geleden schade aan de zijde van Kennisdelen.
11.4 Kennisdelen garandeert niet dat de dienst van Kennisdelen te allen tijde zonder beperkingen of storingen toegankelijk is.